<strike>SELL KARIVDIS,</strike>
DV+7,
FOV,
<strike>KEKURI,[s/]
[s]ROGUE SHELL+7 BOOTS</strike>
CHITIN+7 <strike>PADS</strike> HELMET GUANTS
<strike>WP</strike>
ASSASSIN DAGGER+4 10 MP