Malware (short for: "malicious software") is any software program developed for the purpose of causing harm to a computer system. Malware can be classified based on how it is executed, how it spreads, and/or what it does.

Two common types of malware are viruses and worms. These types of programs have in common that they are both able to self-replicate; they can spread (possibly modified) copies of themselves. Not every program that copies itself is a virus or worm; for instance, backup software may copy itself to other media as part of a system backup. To be classified as a virus or worm, at least some of these copies have to be able to replicate themselves too, such that the virus or worm can propagate itself. The difference between a virus and a worm is that a worm operates more or less independently of other files, whereas a virus depends on hosts to spread itself.

Malware ( kort för : " illvillig mjukvaran ") är någon mjukvaran program vecklat upp i den avsikt å orsaker skada till en computern system. Malware kanna bli klassificerad baserat på hur den er utförat , hur den breda ut , och / eller vad den gör. Två gemensam typen av malware de/vi/du/ni är virusen och masken. De här typen av program har till fälles så pass de er bägge tö köpa duktig jag - duplicera ; de kanna breda ut ( möjligen modifierat ) kopia av sig. Inte varje program så pass kopia sig själv är en virus eller mask ; for exempel , backningen mjukvaran Maj kopia sig själv till annan median så del om en system backningen. Till vara klassificerad som virus eller mask , det vill si något om de här kopia vara nöd till å kunde duplicera sig alltför , sådan så pass den virus eller mask kanna föröka sig själv. Differensen emellan en virus och en mask är så pass en mask operera mer eller mindre oavhängig av annan arkivera , var en virus berott på värden till breda ut sig själv.

__________________________________________________ __________________________________________________ _

Virus

Viruses have used many sorts of hosts. When computer viruses first originated, common targets were executable files that are part of application programs and the boot sectors of floppy disks, and later documents that can contain macro scripts; more recently, most viruses have embedded themselves in e-mail as attachments, depending on a curious user opening the viral attachment. In the case of executable files, the infection routine of the virus arranges that when the host code is executed, the viral code gets executed as well. Normally, the host program keeps functioning after it is infected by the virus. Some viruses overwrite other programs with copies of themselves, however, which destroys these files. Viruses spread across computers when the software or document they attached themselves to is transferred from one computer to the other.

Virus Virusen har använd många slagen av värden. När computern virusen första härröra , gemensam måltavlan var verkställare arkivera så pass de/vi/du/ni är del om applicering program och stöveln avsnitten av plumsa skitarna , och senare dokumentera så pass kanna innehålla makro manuskripten ; mer i den senaste tid , mest virusen har bäddat in sig i virker - sända med posten så fastsättningen , beroende på en nyfiken förbrukaren öppnandet den viral fastsättning. Inne om kasse verkställare arkivera , infektionen rutinen om virus ordna så pass när den värd koden är utförat , den viral koden få utförat likaledes. Normalt , den värd program håller fungerande efter den er infektera vid den virus. Något virusen overwrite annan program med kopia av sig , hur... än , vilken förstöra de här arkivera. Virusen breda ut över datamaskinerna när mjukvaran eller dokument de knytet sig till är flyttat från en computern till annan.
__________________________________________________ __________________________________________________ _

Trojan

A trojan horse program is a harmful piece of software that is disguised as legitimate software. Trojan horses cannot replicate themselves, in contrast to viruses or worms. A trojan horse can be deliberately attached to otherwise useful software by a programmer, or it can be spread by tricking users into believing that it is useful. To complicate matters, some trojan horses can spread or activate other malware, such as viruses. These programs are called 'droppers'.

Trojan EN trojan häst program är en skadlig stycke om mjukvaran den där er förklädet så legitim mjukvaran. Trojan häst kan icke duplicera sig , i kontrast till virusen eller masken. EN trojan häst kanna bli överlagd knytet till annars nyttig mjukvaran vid en programmen , eller den kanna bli breda ut vid knep förbrukaren in i troende så pass den er nyttig. Till komplicera stoffer , något trojan häst kanna breda ut eller aktivera annan malware , sådan som virusen. De här program de/vi/du/ni är alarmerat 'droppers'.